Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne „Bajka” w Łaszewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolelaszewo.pl.

Data publikacji strony: 2021-11-24.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2024-03-29.
Data sporządzenia deklaracji: 2021-11-24.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-11-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Cackowska, adres poczty elektronicznej przedszkolelaszewo@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (56) 49 55 547. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także żądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie
  • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
  • sposób kontaktu
  • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Publiczne “Bajka” w Łaszewie, Łaszewo 49, 87-321 Bartniczka

W budynku swoją siedzibę ma: Dyrektor Przedszkola.

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

  • wejście główne od strony ulicy – jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim. Przy tym wejściu znajduje się podjazd dla wózków
  • wejście boczne od strony głównego parkingu – nie jest dostosowane
  • wejście boczne od strony małego parkingu – nie jest dostosowane

Do budynku Przedszkola “Bajka” w Łaszewie można dojechać samodzielnie. Dostępne są dwa własne parkingi ogólnodostępne bezpłatne obok budynku dla około 20 pojazdów. Przed wejściem głównym znajduje się jedno oznakowane miejsce postojowe przeznaczone dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na konstrukcję budynku jest tylko częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej osoby pracownik merytoryczny zostanie wezwany na parter w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Na parterze budynku są zamontowane wizualne tablice informacyjne.

Sale na parterze są przystosowane dla osób poruszających się na wózku.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Oddział Bartniczka, ul. Łąkowa 1, 87-321 Bartniczka

Do budynku Przedszkola prowadzi jedno wejście:

  • wejście główne od strony parkingu – nie jest dostosowane

Do budynku Oddziału Przedszkola “Bajka” przy ul. Łąkowej 1 można dojechać samodzielnie. Dostępny jest jeden własny parking ogólnodostępny bezpłatny obok budynku dla około 3 pojazdów.

Z uwagi na konstrukcję budynku nie jest dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej osoby pracownik merytoryczny zostanie wezwany w celu obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Na parterze budynku są zamontowane wizualne tablice informacyjne.

Do budynku można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem lub osobą asystującą.

Ikonka facebooka
Przedszkole Publiczne w Łaszewie na facebooku
Skip to content